ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา
การฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจำปี 2561

 

การฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)

ประจำปี 2561

ว่าที่ ร.ต. ณรงค์  โรจนสาทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนนอกสถานศึกษาจากทุกอำเภอ รวมจำนวน 85 คน โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา และสร้างระเบียบวินัย ปรับมุมมองที่มีต่อตนเอง ฝึกอบรมการปฏิบัติงานบริการสังคมและชุมชนร่วมเป็นพลังพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชน

2. เพื่อจัดตั้งเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมฯ เป็นผู้นำ หรือแนวร่วมทำกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และนำมาช่วยเหลืองานของทางราชการ และงานบริการสาธารณะประโยชน์


 

 

 

 

 

 

 

 

 
การจัดกิจกรรมณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

การจัดกิจกรรมณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

26 มิถุนายน 2560

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 “ทําดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันตอตานยาเสพติดโลก
- วิ่งมินิมาราธอน “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” จุดปล่อยตัวบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เข้าเส้นชัยหน้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
- กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ณ หอประวิทยาลัยเทคนิคพะเยา


โดยมี นายประจญ  ปรัชญ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

 
การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 เป็นต้นไป

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “วิ่งเพื่อพอ ตอตานยาเสพติด” ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น. จุดปล่อยตัวบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วิ่งผ่านสี่แยกประตูเหล็ก-ตลาดพะเยาอาเขต-สี่แยกประตูชัย(เลี้ยวซ้าย)-สี่แยกป่าแดง(เลี้ยวขวา)-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว-แยกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(เลี้ยวซ้าย)-สำนักงานศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย-แยกศูนย์เครื่องกล อบจ.(เลี้ยวซ้าย)-เข้าเส้นชัยหน้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

(1) ประเภทการแข่งขัน

- ประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง

- ประเภทที่ 2 อายุ 13 – 15 ปี ชาย/หญิง

- ประเภทที่ 3 อายุ 16 – 19 ปี ชาย/หญิง

- ประเภทที่ 4 รุ่นอายุ 20 - 45 ปี ชาย/หญิง

 

- ประเภทที่ 5 รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง

2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

- สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา สนามกีฬาจังหวัดพะเยา (เอกสาร 2)

 

- เจ้าหน้าที่ รับรายงานตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

เวลา 05.00 - 06.00 น.

- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธีเดินทางถึงเวทีปล่อยตัวการ

แข่งขัน เวลา 06.30 น.

- ปลัดจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน เวลา 06.45 น.

- ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมฯ เวลา 06.50 น.

- ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ เวลา 07.00 น.

- ผู้แข่งขันฯ เข้าเส้นชัย ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ครบทุกคน

เวลาประมาณ 09.00 น.

(3) รางวัล

 

- ที่ 1 ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

- ที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 500 บาท

- ที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 300 บาท

 

- ที่ 4 – ที่ 10 เกียรติบัตร

 

 

 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่4/2560

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่4/2560 ระหว่างวันที่ 15-26 พฤษภาคม 2560 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 จำนวน 74 คน

โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

 

 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่3/2560

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่3/2560 ระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2560 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 จำนวน 49 คน

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่2/2560

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่2/2560 ระหว่างวันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มเป้าหมายผู้เสพยาเสพติดตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 108/2557 จำนวน 76 คน  โดยวัตถุประสงค์เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

จิตใจผู้เสพยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับทัศนคติกลับไปเป็นคนดีของสังคม

โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่1/2560

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่1/2560 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2560 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 จำนวน ผู้เข้ารับการบำบัด 74 คน

 

 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป