ผู้อำนวยการ ศพส.จ.พะเยา

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา
การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ภายใต้แนวคิด "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน"

โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)    ภายใต้แนวคิด ศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 1 - 3

ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม – วันพุธที่ 10 กันยายน 2557

 

ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ภายใต้แนวคิด ศูนย์ขวัญแผ่นดินให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจขึ้น กำหนดเป้าหมายการบำบัดฟื้นฟูจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมจำนวน 300 คน


 
การอบรมโครงการ ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 กำหนดเป้าหมายการฝึกอบรม จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมจำนวน 800 คน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันพุธที่ 4 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในปัญหายาเสพติด ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนนำหลักธรรม คุณธรรม มาปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีการสร้างคุณค่าให้ตนเอง วางเป้าหมายในชีวิต เป็นหนึ่งพลังในการพัฒนาและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมต่อไป


 
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 
การตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี และเปิดป้าย“๑ จังหวัด ๑ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ณ บ้านสถาน ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป