ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา
การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561

 

 

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

โดยนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสับปะรด จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ ตาสับปะรด

จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


๑. โครงการ การสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ ตาสับปะรด จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หลักการและเหตุผล ผู้ประสานพลังแผ่นดิน คือ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หรือประชาชนผู้มีจิตอาสาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำหน้าที่ร่วมกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีภารกิจดังนี้

๒.๑ การสำรวจสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตา ด้วยแนวคิด ๒๕ ตาสับปะรด เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๒.๒ การป้องกันกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

๒.๓ การช่วยค้นหาผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้การช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟู และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาให้สามารถกลับมาเป็นคนดี และใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม

๒.๔ การสร้างความเข้มแข็งแก่หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑ เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สังเกตการณ์ รายงานพฤติกรรม ของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ คัดกรองผู้เสพเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู

๓.๒ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นวาระสำคัญของชาติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีฐานข้อมูลสำคัญในการดำเนินงานด้านยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา

๓.๓ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔. ผลการดำเนินงาน

ดำเนินงานฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ ตาสับปะรด ในพื้นที่ ๙ อำเภอ จำนวน ๙ รุ่น เป้าหมาย ๑,๓๕๐ คน เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ ๗ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองพะเยาที่ดำเนินการ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑,๒๕๓ คน (ร้อยละ ๙๒.๘๙) ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ ตาสับปะรด และภาคประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้ง ๙ อำเภอ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพแกนนำในการป้องกันยาเสพติดสามารถสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดต่อไปอย่างยั่งยืน

 

วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้

อ่านเพิ่มเติม...
 
การฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจำปี 2561

 

การฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)

ประจำปี 2561

ว่าที่ ร.ต. ณรงค์  โรจนสาทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนนอกสถานศึกษาจากทุกอำเภอ รวมจำนวน 85 คน โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา และสร้างระเบียบวินัย ปรับมุมมองที่มีต่อตนเอง ฝึกอบรมการปฏิบัติงานบริการสังคมและชุมชนร่วมเป็นพลังพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชน

2. เพื่อจัดตั้งเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมฯ เป็นผู้นำ หรือแนวร่วมทำกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และนำมาช่วยเหลืองานของทางราชการ และงานบริการสาธารณะประโยชน์


อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดกิจกรรมณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

การจัดกิจกรรมณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

26 มิถุนายน 2560

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 “ทําดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันตอตานยาเสพติดโลก
- วิ่งมินิมาราธอน “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” จุดปล่อยตัวบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เข้าเส้นชัยหน้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
- กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ณ หอประวิทยาลัยเทคนิคพะเยา


โดยมี นายประจญ  ปรัชญ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

 
การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 เป็นต้นไป

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “วิ่งเพื่อพอ ตอตานยาเสพติด” ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น. จุดปล่อยตัวบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วิ่งผ่านสี่แยกประตูเหล็ก-ตลาดพะเยาอาเขต-สี่แยกประตูชัย(เลี้ยวซ้าย)-สี่แยกป่าแดง(เลี้ยวขวา)-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว-แยกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(เลี้ยวซ้าย)-สำนักงานศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย-แยกศูนย์เครื่องกล อบจ.(เลี้ยวซ้าย)-เข้าเส้นชัยหน้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

(1) ประเภทการแข่งขัน

- ประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง

- ประเภทที่ 2 อายุ 13 – 15 ปี ชาย/หญิง

- ประเภทที่ 3 อายุ 16 – 19 ปี ชาย/หญิง

- ประเภทที่ 4 รุ่นอายุ 20 - 45 ปี ชาย/หญิง

 

- ประเภทที่ 5 รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง

2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

- สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา สนามกีฬาจังหวัดพะเยา (เอกสาร 2)

 

- เจ้าหน้าที่ รับรายงานตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

เวลา 05.00 - 06.00 น.

- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธีเดินทางถึงเวทีปล่อยตัวการ

แข่งขัน เวลา 06.30 น.

- ปลัดจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน เวลา 06.45 น.

- ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมฯ เวลา 06.50 น.

- ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ เวลา 07.00 น.

- ผู้แข่งขันฯ เข้าเส้นชัย ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ครบทุกคน

เวลาประมาณ 09.00 น.

(3) รางวัล

 

- ที่ 1 ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

- ที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 500 บาท

- ที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 300 บาท

 

- ที่ 4 – ที่ 10 เกียรติบัตร

 

 

 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่3/2560

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่3/2560 ระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2560 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 จำนวน 49 คน

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป