ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา
โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)

          จังหวัดพะเยา จัดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) เพื่อฝึกอบรมเยาวชนอายุ 15-25 ปี จำนวน 100 คน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน  2558  ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ณ วัดห้วยบง ต.แม่ปืม อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ จัดตั้งเป็นผู้นำ หรือแนวร่วมทำกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงการนำเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมฯมาช่วยเหลืองานของทางราชการ และงานบริการสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม

ท่านชูชาติ  กีฬาแปง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 4

           จังหวัดพะเยา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 4 หลักสูตร 15 วัน เป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด จากทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา จำนวน  55  คน 8-22 มิถุนายน 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2

ท่านสรธร  สันทัด ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ

 
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3

          จังหวัดพะเยา โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3 หลักสูตร 15 วัน เป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด จากทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา จำนวน  61  คน ระหว่าง 15 -29 พฤษภาคม 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2

ท่านชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

 
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู็เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2

จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 หลักสูตร 15 วัน เป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด จากทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา จำนวน 76 คน ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถลดการใช้ยาเสพติดหรือเลิกยาเสพติดได้ โดยการใช้หลักความรัก ความเมตตาในการดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้แสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม และมีแรงกระตุ้นให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่วางไว้ และเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม พร้อมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับสู่ครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                                วันที่ 19 มีนาคม 2558                              

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

 

 

โดยมีนายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการตรวจติดตามในครั้งนี้

 
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)จังหวัดพะเยา) รุ่นที่ 1

จังหวัดพะเยา โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-30 มีนาคม 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2 เป้าหมายเป็นผู้เสพยาเสพติดตามแนวการบำบัดฟื้นฟูตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2558    จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับทัศนคติพร้อมอบรมอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพติด เพื่อกลับไปเป็นคนดีของสังคม

ท่านชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดการบำบัดฟื้นฟูฯ

 
โครงการต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดจังหวัดพะเยา

ทดสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดพะเยา โดยทีทำการปกครองจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการ ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 11-13  กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดห้วยบง ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค  จำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีมุมมองที่ดีในการดำเนินชีวิต เป็นผู้ที่มองเห็นคุณค่าของตนเอง  และผู้อื่น จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณค่าของสังคม และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป