ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา
บุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558

                          นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นผู้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดพะเยา ที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งส่วนราชการและภาคประชาชนภายใต้แนวคิด “บ้านสวยงามนามพะเยา”

 
โครงการฝึกอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) รุ่นที่ 5

        วันที่30มิ.ย.58เวลา 14.00 น. นายสรธร  สันทัด ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด พะเยาที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  58  คน โดยมีนายประกอบ ยอดยา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน

 

 

 
โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)

          จังหวัดพะเยา จัดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) เพื่อฝึกอบรมเยาวชนอายุ 15-25 ปี จำนวน 100 คน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน  2558  ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ณ วัดห้วยบง ต.แม่ปืม อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ จัดตั้งเป็นผู้นำ หรือแนวร่วมทำกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงการนำเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมฯมาช่วยเหลืองานของทางราชการ และงานบริการสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม

ท่านชูชาติ  กีฬาแปง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 4

           จังหวัดพะเยา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 4 หลักสูตร 15 วัน เป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด จากทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา จำนวน  55  คน 8-22 มิถุนายน 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2

ท่านสรธร  สันทัด ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ

 
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3

          จังหวัดพะเยา โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3 หลักสูตร 15 วัน เป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด จากทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา จำนวน  61  คน ระหว่าง 15 -29 พฤษภาคม 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2

ท่านชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

 
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู็เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2

จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 หลักสูตร 15 วัน เป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด จากทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา จำนวน 76 คน ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถลดการใช้ยาเสพติดหรือเลิกยาเสพติดได้ โดยการใช้หลักความรัก ความเมตตาในการดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้แสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม และมีแรงกระตุ้นให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่วางไว้ และเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม พร้อมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับสู่ครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                                วันที่ 19 มีนาคม 2558                              

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

 

 

โดยมีนายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการตรวจติดตามในครั้งนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป