ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา
การอบรมโครงการ ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 กำหนดเป้าหมายการฝึกอบรม จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมจำนวน 800 คน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันพุธที่ 4 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในปัญหายาเสพติด ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนนำหลักธรรม คุณธรรม มาปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีการสร้างคุณค่าให้ตนเอง วางเป้าหมายในชีวิต เป็นหนึ่งพลังในการพัฒนาและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมต่อไป


 
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 
การอบรมโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ ๑

การอบรมโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ ๑

ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๓ – วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม  ๒๕๕๕

ณ วัดห้วยบง  ตำบลแม่ปืม  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยาโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  ได้จัดทำโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่  ๑  ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  จำนวน 150 คน ชาย 101 คน หญิง 49 คน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป