ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา
การฝึกอบรม 25 ตาสับปะรด

จังหวัดพะเยาโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ได้จัดการฝึกอบรมฯเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งและยั่งยืน (ตาสับปะรด) ทั้งหมด 8 รุ่น รวมทั้งสิ้น 800 คน กลุ่มเป้าหมายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสับปะรด และภาคประชาชนในพื้นที่แต่ละอำเภอ วัตถุประสงค์ เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบของประชาชน สังคมให้ได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและยั่งยืน


 
การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ภายใต้แนวคิด "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน"

โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)    ภายใต้แนวคิด ศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 1 - 3

ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม – วันพุธที่ 10 กันยายน 2557

 

ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ภายใต้แนวคิด ศูนย์ขวัญแผ่นดินให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจขึ้น กำหนดเป้าหมายการบำบัดฟื้นฟูจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมจำนวน 300 คน


 
การอบรมโครงการ ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 กำหนดเป้าหมายการฝึกอบรม จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมจำนวน 800 คน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันพุธที่ 4 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในปัญหายาเสพติด ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนนำหลักธรรม คุณธรรม มาปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีการสร้างคุณค่าให้ตนเอง วางเป้าหมายในชีวิต เป็นหนึ่งพลังในการพัฒนาและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมต่อไป


 
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 
การอบรมโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ ๑

การอบรมโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ ๑

ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๓ – วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม  ๒๕๕๕

ณ วัดห้วยบง  ตำบลแม่ปืม  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยาโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  ได้จัดทำโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่  ๑  ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  จำนวน 150 คน ชาย 101 คน หญิง 49 คน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป