ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
การอบรมโครงการ ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 กำหนดเป้าหมายการฝึกอบรม จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมจำนวน 800 คน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันพุธที่ 4 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในปัญหายาเสพติด ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนนำหลักธรรม คุณธรรม มาปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีการสร้างคุณค่าให้ตนเอง วางเป้าหมายในชีวิต เป็นหนึ่งพลังในการพัฒนาและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมต่อไป


 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป