ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ภายใต้แนวคิด "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน"

โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)    ภายใต้แนวคิด ศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 1 - 3

ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม – วันพุธที่ 10 กันยายน 2557

 

ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ภายใต้แนวคิด ศูนย์ขวัญแผ่นดินให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจขึ้น กำหนดเป้าหมายการบำบัดฟื้นฟูจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมจำนวน 300 คน


 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป