ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรม 25 ตาสับปะรด

จังหวัดพะเยาโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ได้จัดการฝึกอบรมฯเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งและยั่งยืน (ตาสับปะรด) ทั้งหมด 8 รุ่น รวมทั้งสิ้น 800 คน กลุ่มเป้าหมายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสับปะรด และภาคประชาชนในพื้นที่แต่ละอำเภอ วัตถุประสงค์ เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบของประชาชน สังคมให้ได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและยั่งยืน


 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป