ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
โครงการต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดจังหวัดพะเยา

ทดสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดพะเยา โดยทีทำการปกครองจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการ ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 11-13  กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดห้วยบง ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค  จำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีมุมมองที่ดีในการดำเนินชีวิต เป็นผู้ที่มองเห็นคุณค่าของตนเอง  และผู้อื่น จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณค่าของสังคม และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป