ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)จังหวัดพะเยา) รุ่นที่ 1

จังหวัดพะเยา โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-30 มีนาคม 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2 เป้าหมายเป็นผู้เสพยาเสพติดตามแนวการบำบัดฟื้นฟูตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2558    จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับทัศนคติพร้อมอบรมอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพติด เพื่อกลับไปเป็นคนดีของสังคม

ท่านชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดการบำบัดฟื้นฟูฯ

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป