ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู็เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2

จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 หลักสูตร 15 วัน เป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด จากทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา จำนวน 76 คน ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถลดการใช้ยาเสพติดหรือเลิกยาเสพติดได้ โดยการใช้หลักความรัก ความเมตตาในการดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้แสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม และมีแรงกระตุ้นให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่วางไว้ และเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม พร้อมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับสู่ครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป