ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)

          จังหวัดพะเยา จัดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) เพื่อฝึกอบรมเยาวชนอายุ 15-25 ปี จำนวน 100 คน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน  2558  ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ณ วัดห้วยบง ต.แม่ปืม อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ จัดตั้งเป็นผู้นำ หรือแนวร่วมทำกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงการนำเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมฯมาช่วยเหลืองานของทางราชการ และงานบริการสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม

ท่านชูชาติ  กีฬาแปง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป