ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจำปี 2561

 

การฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)

ประจำปี 2561

ว่าที่ ร.ต. ณรงค์  โรจนสาทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนนอกสถานศึกษาจากทุกอำเภอ รวมจำนวน 85 คน โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา และสร้างระเบียบวินัย ปรับมุมมองที่มีต่อตนเอง ฝึกอบรมการปฏิบัติงานบริการสังคมและชุมชนร่วมเป็นพลังพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชน

2. เพื่อจัดตั้งเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมฯ เป็นผู้นำ หรือแนวร่วมทำกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และนำมาช่วยเหลืองานของทางราชการ และงานบริการสาธารณะประโยชน์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป