ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสับปะรด จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ ตาสับปะรด

จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


๑. โครงการ การสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ ตาสับปะรด จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หลักการและเหตุผล ผู้ประสานพลังแผ่นดิน คือ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หรือประชาชนผู้มีจิตอาสาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำหน้าที่ร่วมกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีภารกิจดังนี้

๒.๑ การสำรวจสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตา ด้วยแนวคิด ๒๕ ตาสับปะรด เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๒.๒ การป้องกันกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

๒.๓ การช่วยค้นหาผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้การช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟู และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาให้สามารถกลับมาเป็นคนดี และใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม

๒.๔ การสร้างความเข้มแข็งแก่หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑ เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สังเกตการณ์ รายงานพฤติกรรม ของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ คัดกรองผู้เสพเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู

๓.๒ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นวาระสำคัญของชาติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีฐานข้อมูลสำคัญในการดำเนินงานด้านยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา

๓.๓ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔. ผลการดำเนินงาน

ดำเนินงานฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ ตาสับปะรด ในพื้นที่ ๙ อำเภอ จำนวน ๙ รุ่น เป้าหมาย ๑,๓๕๐ คน เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ ๗ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองพะเยาที่ดำเนินการ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑,๒๕๓ คน (ร้อยละ ๙๒.๘๙) ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ ตาสับปะรด และภาคประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้ง ๙ อำเภอ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพแกนนำในการป้องกันยาเสพติดสามารถสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดต่อไปอย่างยั่งยืน

 

วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้

 


 

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ


 

วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ

 

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน

 

วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปง


 

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูกามยาว

 

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน


 

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง

 

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ


 

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป