ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
"Get the Flash Player" "to see this gallery."
เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นางจีรพรรณ มุกุระ  ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๕  
 ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานศูนย์ป้องกันยาเสพติดภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา (ศปส.จ.พย).  และ ฝ.อำนวยการ  ศตส.จ.พย.  
โดยในที่ประชุมได้หารือร่วมกันถึงการดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา จำนวน ๓๐ หมู่บ้าน 
 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้
(๑)  ที่ประชุมได้พิจารณทบทวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(และปัญหาอื่น ๆ) โดยใช้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ รวม ๓๐ หมู่บ้าน/ชุมชน 
โดยในหลักการกำหนดให้อำเภอเน้นหนัก (เมืองพะเยา ดอกคำใต้ และเชียงคำ) จำนวนอำเภอละ ๔ หมู่บ้าน และอำเภออื่น ๆ 
จำนวนอำเภอละ ๓ หมู่บ้าน 
(๒)  กำหนดให้มีพิธีมอบเงิน(หมู่บ้านละ ๘,๐๐๐ บาท) ให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย  และจัดให้มีเวทีเสริมสร้างความเข้าใจและ
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับ  ๓๐ หมู่บ้าน 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.ค. ๕๔ ณ อาคารเอนกประสงค์ลานค้าชุมชนหนองระบู 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป